Vize sportu v obci Mikulčice a strategie práce s mládeží na II. pololetí 2015 a rok 2016

Autor: Jan Bělohoubek

 

Každá vize je jen souborem zbožných přání, když ji nedoprovází strategie, jak cílů dosáhnout, když není jasné jak naplnění strategie financovat. To neudělá sportovní prostředí samo. To musí udělat stát ve spolupráci se sportem. Stát je ten, kdo musí stanovit strategické priority, „objednat“ si u sportu jejich zajištění a zaplatit za „objednané“ nepochybné hodnoty, které sport společnosti přináší.

 

PODPORA SPORTU V ZÁKONECH:

Zákon o podpoře sportu

Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005.

§ 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

 

§ 2 Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.

(2) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

(3) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

 

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. ( obecní zřízení )

HLAVA II

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE

 Díl 1

§ 35 (1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

§ 35 (2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

§ 85: Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

 

ORGANIZOVANÁ SPORTOVNÍ ČINNOST v MIKULČICÍCH

Právnické osoby provádějící organizovanou sportovní činnost čeká do 31. 12. 2015 změna v názvu. Za názvem musí být označení z. s. (zapsaný spolek). Do 31. 12. 2016 musí spolky změnit stanovy podle nového Občanského zákoníku.

 

V Mikulčicích jsou to dva spolky, které provádějí výkonnostní sport a to:

 

Tělovýchovná jednota Baník Mikulčice (183 členů dle ČUS):

– oddíl fotbalu 143 – z toho děti ?, mládež?, dospělí ?

– oddíl stolního tenisu (40) – z toho děti a mládež 15, dospělí 25

 

Atletický klub Mikulčice (72) – z toho děti 41, mládež 1, dospělí 30

 

Oba spolky jsou prostřednictvím družstev zapojeny do mistrovských soutěží. Hlavním garantem sportovních odvětví jsou příslušné svazy, které pomáhají klubům v jejich činnosti.

Od úrovně soutěže se odvíjí i finanční podpora družstev. Naše družstva jsou v nižších soutěžích a těžko dosáhnou na výraznou finanční podporu. Snad jen „A“ družstvo ST.

 

Rodičové

Jedním z problémů organizovaného sportu jsou rodičové. Přihlásí děti do družstva, ale co potom. Nedohlížejí na jejich účast na trénincích, nepodporují je v účasti na závodech a zápasech. Většina soutěží se koná v sobotu a v neděli v ranních hodinách. A to chce oběť. Od dětí i rodičů. Trenér čeká, že jeho svěřenci prodají, co je naučil, ale oni nedojdou. Je potřeba s rodiči i dětmi pracovat. Získávat je pro sport. Získat je za členy klubu, získat je za pomocníky ve sportu po dobu aktivit dítěte.

 

Změna názvu

Chtěl bych znovu upozornit na tuto povinnost, která je nařízena z vyšších orgánů. TJ Baník Mikulčice by mohla využít této povinnosti následujícím způsobem. Mohla by najít dobrého a odpovědného sponzora a dát mu své jméno do svého názvu za výhodných finančních podmínek.

Naposled byla změna názvu provedena 27. 6. 1983. Tehdejší TJ Sokol Mikulčice byla přejmenována na TJ Baník Mikulčice. Tehdy jsme od Dolu Mír dostávali finanční podporu a velkou pomoc při výstavbě a údržbě sportovišť v Mikulčicích. Důl již neexistuje a pomoc z tohoto zdroje nepřichází. Proč zůstávat při něčem, co nepřináší výhody?

 

Další možná finanční podpora sportu je i mimo jiné:

– tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a služby (vstupné, startovné)

– příspěvky od sportovních svazů ( výše je úměrná od úrovně soutěže)

– příspěvky od fyzických a právnických osob (sponzoři)

– členské příspěvky od členů

– provozní dotace od obce , kraje ( viz výše Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.)

– příspěvky z vlastních zdrojů ČUS a státní příspěvky rozdělované ČUS ( projekty jako je

Sportuj s námi, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Olympijský víceboj apod.)

 

NEORGANIZOVANÁ SPORTOVNÍ ČINNOST v MIKULČICÍCH 

Potřeby dětí a mládeže, které Česká unie sportu a Český olympijský výbor daly konečně do společného programu.

- když bude sport jen soukromá zábava, tak potom stát nemůže kritizovat sportovce, jak sportují. Ale sport není jen soukromá zábava, má velký celospolečenský dopad, má vliv na zdraví lidí, sociální soudržnost a návyky i obrovský ekonomický význam. Zde musí nastoupit odpovědnost státu.

- financování mládeže. Právě zde je základní a kardiální úloha státu, kdy musí už od dětství a od základní školy budovat vztah ke sportu a ke sportování. Zde je právě úloha školy a klubů, která se ztratila. Měli jsme zrušit ideologii (ČSTV), ale tu provázanost škol a klubů jsme měli ponechat

- snažíte se argumentovat i klesající fyzickou zdatností mládeže? Tady není třeba argumentovat, ta je očividně otřesná. Pomohou akce jako Olympijský víceboj? Rozhodně, ale jsou to jen třešničky na dortu. Máme vlajkový projekt pro kluby a to je ČUS – Sportuj s námi.

Je potřeba projekt dostat do každé obce, aby se stal masovou záležitostí

 

V Mikulčicích jsme provázanost škol a klubů a zavádění projektu Sportuj s námi ( po kterém teď hlasitě volá ČUS a ČOV) nezrušili a stále v něm pokračujeme již dlouhá léta. Spojením školy, kterou zastupuje Školní sportovní klub, jehož vedoucím je učitel tělesné výchovy Mgr. Michal Vrzal a sportovních spolků – hlavně atletiky zastoupenou sekretářem AK Janem Bělohoubkem.

Projekt Sportuj s námi plníme pod názvem Mikulecká sportovní liga a v této dlouhodobé soutěži je to 20 – 25 akcí v každém školním roku.

Základní a mateřská škola Mikulčice má cca 165 žáků ZŠ a 70 dětí MŠ. Do této neorganizované činnosti zapojujeme všechny děti a postupně je učíme získávat sportovní návyky a vztah ke sportu. I pro školní rok 2015/2016 je opět vypracován „Plán sportovních akcí pro žáky a žákyně ZŠ a MŠ Mikulčice“. Akce pořádá Školní sportovní klub, ZŠ Mikulčice, Atletický klub Mikulčice a TJ Baník Mikulčice. Součástí plánu je přehled regionálních akcí, kterých se reprezentanti ZŠ Mikulčice zúčastní ve školním roce 2015/2016.

Vyšší sportovní orgány i zákony zdůrazňují důležitost práce s dětmi. Zejména té, která se týká jejich fyzické a sportovní činnosti. Z tohoto důvodu by se měla kladně hodnotit aktivita hlavních dvou pořadatelů akcí pro školní děti a měla by jim být poskytována podpora či podněty k oživení většího zájmu a to: 

Učitele tělesné výchovy osvobodit od některých činností, jako například zbavit jej třídnictví, nebo i jiných školních aktivit, aby se věnoval jen sportovní činnosti dětí. Minimálně při zachování mzdy a odměn. Optimálnějším řešením by byla i úprava platu směrem vzhůru vzhledem k úkolům, které stát stanovuje při výchově dětí a jak to určuje v zákonu o sportu a v zákonu o obci. 

Garanta soutěží MSL, který zajišťuje akce za sportovní kluby, povzbudit finančními odměnami.

 

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Některá zařízení vybudovala obec, některá TJ Sokol a následně TJ Baník samostatně, některá společně s obcí. V současné době jsou všechna sportovní zařízení majetkem obce a tím i pod správou obce Mikulčice.

Ze zákona o podpoře sportu

§ 6 Úkoly obcí. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Sportovní zařízení obce Mikulčice:

– tělocvična ZŠ,

– víceúčelové hřiště s umělým povrchem u kulturního domu,

– travnaté fotbalové hřiště,

– tréninkové fotbalové hřiště,

– volejbalová hřiště v Břízkách,

– šatny a sociální zařízení,

– atletické zařízení s dráhou s umělohmotným povrchem,

– petanquové hřiště,

– pohostinství na hřišti

 

Naše sportoviště jsou na dobré úrovni a dá se na nich bezpečně sportovat. Je však stále co zlepšovat.

 

Šatny ve sportovním areálu Břízky

Sportovním klubům chybí zázemí na scházení a klubovou činnost po zápasech a trénincích. Na shromáždění trofejí z turnajů, kronik a stálé připomínky historie sportu v Mikulčicích.

Výhodně se nabízí dokončení střešní úpravy stávajících šaten. Tady byla větší oprava provedena po 28. 11. 1997. Ten den silný vítr smetl rovnou střechu šaten. V roce 1998 jsme dokončili novou sedlovou střechu. Již tehdy jsme ji projektovali s účelem dostavění střešních místností.

 

Atletická dráha

Jarní závody a tréninky ukázaly několik nedostatků:

– Údržba tartanu. Byla vyzkoušena metoda zametání zametacím vozem AUSA B 200 H, který vlastní obec. Je však potřeba zakoupit 2 kartáče s měkkými štětinami.

– Areálu tohoto sportoviště chybí zastínění, ukázaly to zkušenosti při závodech, bylo to připomínkováno závodníky i diváky. Je potřeba vypracovat způsob zastínění (střecha na tribuně, sítě, stromy).

– Je potřeba určit nového, odpovědného, správce atletického zařízení. Stávající vykonává funkci jen formálně, tak mu to bylo řečeno a to je nedostačující.

 

Tělocvična

V tělocvičně je správcová jmenovaná obcí. Jakou má pracovní náplň a pracovní dobu? Jiná v zimě, jiná v létě? Využít tuto správcovou pro zajištění požadavků na údržbu dalších sportovišť a větší zapojení do organizování sportovní činnosti.

 

Lesopark Břízky

Ne vždy jsme měli tak dobrá sportoviště. Velmi jsme využívali jejich okolí, to je lesík Břízky. Je to krásné prostředí a v současné betonové době by se sportovci měli do něho vrátit. Buď jako součást rozcvičky, vyklusání po trénincích, nebo pro měkké běžecké tratě. Celá oblast Břízek je jak z pohledu sportovního, tak i kulturního využití pro mikulecké děti i občany velmi zajímavá.

MND založily Nadaci Proměny. Ta se zabývá úpravou a přestavbou parkových oblastí v různých městech ČR. Už je asi pozdě do ní vstoupit, ale jistě se najdou jiné vhodné nadace. Břízky potřebují pozornost.

 

V Mikulčicích 23. 8. 2015

Vypracoval: Jan Bělohoubek – sekretář Atletického klubu Mikulčice

dlouholetý funkcionář TJ Sokol, TJ Baník a AK Mikulčice

 

Rozdělovník:

– členové Obecního zastupitelstva Mikulčice

– ředitelství ZŠ a MŠ Mikulčice

– výbor TJ Baník Mikulčice

– výbor oddílu fotbalu TJ Baník Mikulčice

– výbor stolního tenisu TJ Baník Mikulčice

– výbor Atletického klubu Mikulčice